Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000309/2019

Souhlas s přemístění hlavního uzávěru plynu na STL přípojce rodinného domu čp 168, ul. Opuková, Praha 6 - Řepy, ze sloupku HUP v oplocení do chodníku na pozemku parc. č. 1392/1 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX o souhlas s přemístěním hlavního uzávěru plynu na STL přípojce rodinného domu čp 168, ul. Opuková, Praha 6 - Řepy, ze sloupku HUP v oplocení do chodníku na pozemku parc. č. 1392/1 v k. ú. Řepy, 

2. schvaluje

uzavření smlouvy X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX ve věci souhlasu MČ Praha 17 s dotčením pozemku parc. č. 1392/1 v k. ú. Řepy přemístěním hlavního uzávěru plynu na STL přípojce rodinného domu čp 168, ul. Opuková, Praha 6 - Řepy, ze sloupku HUP v oplocení do chodníku na pozemku parc. č. 1392/1 v k. ú. Řepy,

3. zmocňuje

starostku MČ k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF