Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000305/2019

Poskytování bezpečnostních služeb - vypsání výzvy k podání nabídky

Rada městské části

1. projednala

vypsání výzvy k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na služby dle § 26, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - "Poskytování bezpečnostních služeb"

2. souhlasí

s vypsáním výzvy k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na služby dle § 26, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - "Poskytování bezpečnostních služeb"

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu výzvy  k podání nabídek a jmenování komise pro otevírání nabídek a hodnotící komise  

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF