Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000301/2013

Stanovisko k projektu komplexně telematických dohledových systémů "KTDS OPD 8 Plzeňská"

Rada městské části

1. projednala

žádost společnosti ELTODO EG, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka, o vyjádření k projektu komplexně telematických dohledových systémů "KTDS OPD 8 Plzeňská", jehož investorem je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

2. schvaluje

uzavření smlouvy „Souhlas MČ Praha 17 s trvalým umístěním stavby na pozemku MČ Praha 17“, uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1465/4, k.ú. Řepy, o výměře 4 m2 po dobu realizace stavby (dle usnesení RMČ č. 32.42 ze dne 18. 1. 2012), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene s tím, že cena za zřízení (dle usnesení RMČ č. 15.12 ze dne 11. 5. 2011) činí 6 000,- Kč bez DPH. Všechny smlouvy budou uzavřeny v rámci projektu komplexně telematických dohledových systémů „KTDS OPD 8 Plzeňská“

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o souhlasu s trvalým umístěním stavby, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně případných dodatků

  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF