Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000300/2013

Projekt Koutex - umístění 5 ks kontejnerů na sběr použitého textilu na částech pozemků parc. č. 1142/109, p. č. 1409/1, p. č. 1381/1 (2 ks), p. č. 1900 o výměře 1 m2 vždy pro jeden kontejner

Rada městské části

1. projednala
žádost společnosti Koutecký s.r.o. na umístění 5 ks kontejnerů na sběr použitého textilu na vytipovaných pozemcích, které jsou ve správě MČ Praha 17, lokalita Praha - Řepy, za nabídnutou cenu 5,- Kč/m2/den.
2. schvaluje

umístění 5 ks kontejnerů na sběr použitého textilu na dobu neurčitou na částech pozemků parc.č. 1142/109  (ul. Šímova) o výměře 1 m2, parc.č. 1409/1 (ul. U Boroviček) o výměře 1 m2, parc.č. 1381/1 (2x ul. Čistovická) o výměře 2 m2 a parc.č. 1900 (ul. Socháňova) o výměře 1 m2, vše k.ú. Řepy, správa pozemků je svěřena MČ Praha 17. Nájemní vztah bude uzavřen na dobu neurčitou s nájmem ve výši 5,- Kč/m2/den, celkem 9.125,- Kč/rok.  Po 2 měsících dojde k vyhodnocení projektu.

3. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje
starostku MČ Praha 17 k podpisu nájemní smlouvy a případných dodatků
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF