Městská část Praha 17

19. jednání Rady městské části

ze dne 10.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000258/2019

„Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy"

Rada městské části

1. projednala

přijetí Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 2017/0164 na stavbu „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy"

2. schvaluje

přijetí Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 2017/0164 na stavbu „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy"

Zhotovitel:
DEREZA společnost s ručením omezeným, Libocká 659/43c, Praha 6, IČO: 480 36 315.

Prodloužení záruky na podlahové kontrukce v celém rozsahu dle původní PD (ve varně, výdejnách, přípravnách a na chodbách ve 3. NP) o 1 rok, t.j. do 15. 9. 2024.

K prodloužené záruční lhůty na podlahové konstrukce bude poskytnuta bankovní záruka ve výši 100 000 Kč do 15. 9. 2024

Kompenzaci za nedostatky zjištěné při předání díla, bezúplatné technické zhodnocení stavby, vč. vybavení movitým majetkem dle pokynů objednatele v hodnotě 508 707 Kč. Termín provedení je od 17. 7. 2019 do 30. 8. 2019

 

3. zmocňuje

Starostku MČ k podpisu Dodatku č. 4 smlouvy o dílo, schválené kompetentními osobami,

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF