Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne 26.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000252/2019

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace, přijetí nabídky

Rada městské části

1. projednala

přijetí nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace, zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřených zakázek.

2. rozhodla

o přijetí nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace, zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřených zakázek, účastníka:

ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o., Újezd 409/19, 118 00 Praha, IČO: 031 74 298
Nabídková cena celkem bez DPH    1 950 001,00 Kč
DPH 21%                                            409 500,21 Kč
Nabídková cena celkem s DPH        2 359 501,21 Kč

Výkon autorského dozoru
Cena bez DPH                         500 Kč/hod.
DPH 21%                                 105 Kč/hod.
Cena s DPH                             605 Kč/hod.

 

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o dílo a oznámení o výběru dodavatele

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF