Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne 26.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000242/2019

Návrh na pořízení změny ÚP HMP týkající se parc.č. 1346/12, k.ú. Řepy při ul. Karlovarská, Praha - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

se žádostí a připojenými podklady na pořízení změny ÚP HMP, parc.č. 1346/12, k.ú. Řepy na funkci kategorie VN - nerušící výroba;

2. nesouhlasí

s navrhovanou změnou ÚP HMP parc.č. 1346/12, k.ú. Řepy ze současné kategorie ZMK- zeleň městská a krajinná na funkční využití v kategorii VN- nerušící výroba;

 

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele a IPR

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF