Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000232/2019

Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1429/2, 1293/939, 1293/940, 1293/942, 2194 a části pozemků parc. č. 1429/5 a 1293/941 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Rada městské části

1. projednala

žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemků  parc. č. 1429/2, 1293/939, 1293/940, 1293/942, 2194, části pozemku parc. č. 1429/5  (o výměře 265 m2) a části pozemku parc. č. 1293/941 (o výměře cca 60 m2), v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy,

2. nesouhlasí

s prodejem pozemků parc. č. 1429/2, 1293/939, 1293/940, 1293/942, 2194, části pozemku parc. č. 1429/5  (o výměře 265 m2) a části pozemku parc. č. 1293/941 (o výměře cca 60 m2), v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy,

3. doporučuje

ZMČ schválit podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 1429/2, 1293/940, 2194, části pozemku parc. č. 1429/5  (o výměře 265 m2) a části pozemku parc. č. 1293/941 (o výměře cca 60 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 Staré Město, do správy městské části Praha 17,

4. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi, místostarostovi městské části Praha 17 předložit ke schválení podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 1429/2, 1293/940, 2194, části pozemku parc. č. 1429/5  (o výměře 265 m2) a části pozemku parc. č. 1293/941 (o výměře cca 60 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 Staré Město, do správy městské části Praha 17, na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF