Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000219/2019

Souhlas s pronájmem pozemku parc. č. 593/4 v k. ú. Řepy, pro dočasné umístění stacionárního jeřábu a stavebního zařízení a části pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy, pro umístění stavebního materiálu. Dotčené pozemky jsou ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX XXXXX X X XXXXXX o souhlas s pronájmem části pozemku parc. č. 593/4 v k. ú. Řepy, pro dočasné umístění stacionárního jeřábu a stavebního zařízení a části pozemku parc. č.  1381/1 v k. ú. Řepy, pro umístění stavebního materiálu. Dotčené pozemky jsou ve svěřené správě MČ Praha 17,

2. schvaluje

uzavření krátkodobé nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 593/4 a parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17, za nájemné v celkové výši 55.698,- Kč

v období od 11. 6. do 31. 7. 2019:

  • pozemek parc. č. 593/4 v k. ú. Řepy o výměře 65 m2
  • pozemek parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy o výměře 16 m2  

v období od 1. 8. do 31. 10. 2019:

  • pozemek parc. č. 593/4 v k. ú. Řepy o výměře 40 m2
  • pozemek parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy o výměře 16 m2  

pro dočasné umístění stacionárního jeřábu a stavebního zařízení a pro umístění stavebního materiálu za podmínky, že nájemce odevzdá pronajímateli pronajaté pozemky nejpozději následující kalendářní den po ukončení nájmu v původním stavu, včetně opětovně vysazených keřů a osetí travním semenem,

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF