Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000194/2019

Zateplení a stavební úpravy bytového domu v ul. Skuteckého čp.1086, Praha - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženou PD na zateplení BD Skuteckého čp.1086, Praha - Řepy;

2. souhlasí

s navrženým řešení podle předložené PD za následujícíh podmínek:

  1. Stavebník předloží odborný posudek, zda-li se v daném objektu vyskytují zvláště chráněné druhy synantropních živočichů – netopýři, a to před vydáním stavebního povolení.

  2. Pokud se podle odborného posudku v daném objektu výše uvedení živočichové vyskytují, stavba bude zahájena po 10.8.

  3. Vzhledem k potvrzenému výskytu rorýsů a netopýra rezavého na mnoha místech v Řepích, požadujeme založení 10 hnízdních budek do atiky pro rorýse a 2 budky pro netopýry začleněné do vrstvy zateplení domu ve větší výšce nad zemí, tak aby před vletovým otvorem do budky (v úhlu cca 15º - 60º šikmo dolů) byl volný letový prostor.

     

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele a OSOM.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF