Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000191/2019

Žádost o udělení souhlasu se zastavením exekuce

Rada městské části

1. projednala

písemnou žádost pana XXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X o schválení žádosti k zastavení exekučního řízení vedeného soudním exekutorem JUDr. Plášilem pod spisovou zn. XXX XX XXXXXXXXXX kdy povinní chtějí navrhnout zastavení exekučního řízení pro jeho bezvýchodnost. Dluh vznikl za nájemné na bytě č. X, ulice XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX, dluh na nájmu již neevidujeme, zbývající částka jsou úroky z prodlení, nájemci nejsou od 30.09.2009.

2. schvaluje

vyhovět písemné žádosti pana a paní XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX kde žádají o odpuštění zbytku exekučního vymáhání a následně dorazilo doplnění k žádosti, že v případě kladného rozhodnutí uhradí náklady a odměnu exekutora spojené s exekučním vymáháním, XXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, dluh na nájemném je již plně uhrazen a není evidován.

3. ukládá

postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF