Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000174/2013

Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXXX XXXXXX, bytem Vondroušova 1165, Praha 6 - Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení v celkové výši 152.276,- Kč za byt č. 19 o vel. 1+kk ve Vondroušově ulici čp. 1165 na období delší než 1,5 roku

2. neschvaluje
žádost XXXXX XXXXXX o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení
3. zplňomocňuje
starostku MČ Praha 17 k podpisu plné moci k podání žaloby na vyklizení bytu právním zástupcům MČ Praha 17
4. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF