Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000167/2019

Zadání veřejné zakázky „Poskytnutí služeb spojených s tiskovým prostředím“

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby: „Poskytnutí služeb spojených s tiskovým prostředím“,

2. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby „Poskytnutí služeb spojených s tiskovým prostředím“,

3. ukládá

OINF realizovat zadání veřejné zakázky dle bodu 2 tohoto usnesení,

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 10.05.2019
4. zmocňuje

starostku Mgr. J. Synkovou k podpisu výzvy k podání nabídek.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF