Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000166/2019

Pořízení 7 ks notebooků

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou k návrhu zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Pořízení 7 ks notebooků" a následné zapůjčení pořízených notebooků neuvolněným členům zastupitelstva pro účely výkonu funkce zastupitele,

2. schvaluje

vypsání výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky "Pořízení 7 ks notebooků",

3. schvaluje

zapůjčení notebooků neuvolněným členům zastupitelstva pro účely výkonu funkce zastupitele na základě smlouvy o výpůjčce,

4. ukládá

OINF realizovat zadání veřejné zakázky dle bodu 2 tohoto usnesení,

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 07.05.2019
5. zmocňuje

starostku Mgr. J. Synkovou k podpisu výzvy k podání nabídek,

6. zmocňuje

starostku Mgr. J. Synkovou k podpisu smluv o výpůjčce.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF