Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000164/2013

Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2012 - závěrečný účet

Rada městské části

1. projednala

1. Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části    Praha 17 za rok 2012.

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012. K odstranění zjištěných chyb a nedostatků byl vydán dne 24. 5. 2013 Příkaz starostky městské části Praha 17.

 

2. souhlasí

1. se závěrečným účtem městské části Praha 17:

 1. za hlavní činnost městské části Praha 17 za rok 2012 s těmito výsledky:

    příjmy celkem                333 844 931,66 Kč

    výdaje celkem                229 326 800,67 Kč

    přebytek hospodaření     104 518 130,99 Kč

 

2. za hospodářskou činnost městské části Praha 17 za rok 2012 s těmito výsledky:

    výnosy celkem                                            870 027 026,67 Kč

    náklady celkem                                           840 851 804,99 Kč

    výsledek hospodaření před zdaněním           29 175 221,68 Kč

 

3. za finanční vypořádání městské části Praha 17 za rok 2012 s následujícími vztahy městské

    části ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy

    a) městská část odvede do státního rozpočtu                         600,- Kč

    b) městská část odvede do rozpočtu hl. m. Prahy             90 883,- Kč

    c) městská část obdrží z rozpočtu hl. m. Prahy               123 000,- Kč

 

2. s finančním vypořádáním příspěvkových organizací za rok 2012 dle tabulek č. 9 tohoto usnesení

3. ukládá

Mgr. B. Černovskému-zástupci starostky městské části

předložit Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2012 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 26. června 2013

  1. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF