Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000162/2019

,,Úřad MČ Praha 17- denní místnost a úprava navazujících prostor, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

přijetí nabídky na  veřejnou zakázku malého rozsahu  na stavební práce ,, Úřad MČ Praha 17- denní místnost a úprava navazujících prostor, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy" zadanou dle § 27 písm. b), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle směrnice starostky č.1/2017o zadávání veřejných zakázek městskou částí Praha 17 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázel

2. rozhodla

o přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ,,ÚMČ Praha 17- denní místnost a úprava navazujících prostor, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy" zadané dle §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

uchazeče: Lenia Saz, spol. s r. o., U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO :24714224, DIČ : CZ24714224

Nabídková cena  bez DPH 396.615,80 Kč, sazba DPH 21%83.289,31 Kč, cena vč.DPH 479.905,11,-Kč.

Záruční lhůta je 60 měsíců.

Financování z rozpočtu MČ Praha 17.

3. zmocňuje

starostku MČ k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a k podpisu smlouvy o dílo, po schválení kompetentními osobami

4. ukládá

OÚRI zajistí potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF