Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000159/2020

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01/04/2020 mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

znění Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01/04/2020 mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01/04/2020 mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s. r. o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy.

3. ukládá

místostarostovi městské části Praha 17, Ing. arch. Michalu Štěpařovi, předložit materiál k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  JUDr. Kateřina Kaljkovićová, Vedoucí právního odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF