Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000158/2013

Připomínkování Nařízení o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada městské části

1. bere na vědomí
Nařízení o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
2. souhlasí
se zněním nařízení, uvedeném v bodě 1. tohoto usnesení ve znění obsaženém v důvodové zprávě
3. ukládá
KTA zabezpečit příslušné úkony

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF