Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000156/2013

Uzavření nájemního vztahu na část pozemku parc. č. 1496/12 (oddělený GP č. 385/2012 z pozemku parc. č. 1496/6 o celkové výměře 2895 m2) o výměře 47 m2 do doby podpisů kupní smlouvy k předmětnému pozemku. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha, v k. ú. Řepy, lokalita podél ulice Plzeňská.

Rada městské části

1. projednala

uzavření nájemního vztahu s paní XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, 155 00  Praha 5 – Stodůlky, na část pozemku parc. č. 1496/12 (oddělený GP č. 385/2012 z pozemku parc. č. 1496/6 o celkové výměře 2895 m2) o výměře 47 m2 do doby podpisů kupní smlouvy k předmětnému pozemku. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha, v k. ú. Řepy, lokalita podél ulice Plzeňská.

2. schvaluje

uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 1496/12 o výměře 47 m2 za cenu 11.750,- Kč/rok počínaje rokem 2013 s tím, že žadatelka uhradí částku 23.500,- Kč za předchozí dvouleté (roky 2011 a 2012) užívání předmětného pozemku před podpisem kupní smlouvy. V případě neuzavření kupní smlouvy nejdéle do 31. 12. 2014, nájemné za roky 2011 a 2012 pí Rupešová zaplatí do jednoho měsíce od převzetí výzvy k jejich zaplacení.

3. ukládá
vedoucímu OSOM, aby zajistil plnění usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje
starostku k podpisu nájemní smlouvy, případně jejich dodatků
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF