Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000153/2020

Vyhodnocení nabídek pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 17

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu a protokol o výběru nejvhodnější nabídky na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, firmy : Allianz pojišťovna a.s. se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 180 00, IČ 47115971 s nabídkovou cenou 699.670 Kč/rok a 1.399.340 Kč/ 2 roky s DPH a vyřazení uchazeče Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. se sídlem Římská 2135/45, 12 00 Praha 2, IČ 46973451,z důvodu nesplnění požadavků zadání veřejné zakázky,

2. souhlasí

s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti MČ Prahy 17 s vítězným uchazečem na dobu určitou za cenu 1.399.340,00 Kč vč. DPH na dobu určitou do 12. 6. 2022 a rozhodnutím o vyřazení uchazeče z důvodu nesplnění požadavků zadání veřejné zakázky,

3. zplnomocňuje

starostku PhDr. Jitku Synkovou k podpisu pojistné smlouvy s Allianz pojišťovnou a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 180 00 Praha 8, IČ: 47115971, za cenu 1.399.340,00 Kč vč. DPH na dobu určitou do 12. 6. 2022 ve znění schváleném kompetentními osobami,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku postupovat dle usnesení RMČ Prahy 17.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF