Městská část Praha 17

13. jednání Rady městské části

ze dne 24.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000150/2019

Stavba: Stavební úpravy VTL plynovodu DN 500 na pozemcích parc.č.1352/136 a 1352/50,k.ú.Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

se stavebním záměrem dle předložené PD

2. souhlasí

z hlediska územního rozvoje se stavebním záměrem dle předložené PD

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele a odbor výstavby ÚMČ Praha 17

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF