Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000149/2020

Výběr nejvhodnější nabídky - Pořízení 22ks PC

Rada městské části

1. se seznámila

s výběrem nejvhodnějšího dodavatele, který byl vybrán na základě vypsání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení Us RMČ 000114/2020 ze dne 08.04.2020,

2. schvaluje

přijetí nabídky uchazeče C SYSTEM CZ a.s., IČ: 27675645, s celkovou nabídkovou cenou 435.600,00,- Kč bez DPH, 527.076,00,- Kč s DPH.

3. zmocňuje

starostku PhDr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky Termín: 22.05.2020
4. ukládá

OINF zajistit vše potřebné.

Zodpovídá:  Oddělení informatiky Termín: 29.05.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF