Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000143/2013

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 18 v domě čp. 1163, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala
žádost o uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 18 , resp. byt.jednotce č. 1163/18 o vel. 3+1/L v 7. nadzemním podlaží  domu ve Vondroušově ulici čp. 1163  se sl. Michaelou Menclovou, Vondroušova 1163, Praha 6 - Řepy.
2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, resp. byt. jednotce č. 1163/18 o vel. 3+1/L s přísl. v 7. nadzemním podlaží domu čp. 1163 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy se slečnou Michaelou Menclovou, bytem v b.č.18, Vondroušova 1163, Praha 6 – Řepy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, za nájemné ve výši 82, - Kč/m2/měs. bez služeb. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF