Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000142/2013

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu v bezbariérovém domě Vondroušova čp. 1194, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala
žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 142 o vel. 2+1/L ve 4. nadzemním podlaží  bezbariérového domu ve Vondroušově ulici čp. 1193 - 1194, Praha 6 - Řepy   s XXXX XXXX XXXXX, Vondroušova 1193-4, Praha 6 - Řepy.
2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 142 o vel. 2+1/L s přísl. ve 3. patře  4. podlaží domu čp. 1193- 4 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy s XXXX XXXXX XXXXXXXbytem v b.č.142, Vondroušova 1193-4, Praha 6 – Řepy z důvodu jeho zdravotního stavu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 31,69 Kč/m2/měs. bez služeb, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF