Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000140/2020

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče a Rozhodnutí o vyloučení nabídky uchazeče na realizaci VZMR na služby: "Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“.

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, firmy: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., Ruzyňská 209/8,16100 Praha 6, IČ: 27404862, nabídková cena: 1 131 512,90 Kč bez DPH a 1 369 130,61 Kč včetně DPH a o Rozhodnutí o vyloučení uchazeče, firmy: STAVOSPOL PRAHA spol. s r.o., Kovářská 1169/17, 190 00 Praha – Libeň, IČ: 25638181.

2. souhlasí

s uzavřením smlouvy na realizaci zakázky: „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II" s vítězným uchazečem a s Rozhodnutím o vyloučení uchazeče.

3. zplnomocňuje

starostku PhDr. J. Synkovou k podpisu:

1. Rozhodnutí a výběru nejvhodnější nabídky

2. Smlouvy na realizaci zakázky s vítězným uchazečem

3. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče

Dokumenty 1, 2 a 3 ve znění schváleném kompetentními osobami

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

realizovat zadání veřejné zakázky dle bodu 2 tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámení s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF