Městská část Praha 17

12. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000137/2019

Kabelové vedení elektro NN a telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 1424/3 a 1920 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedeným pozemkům

Rada městské části

1. projednala

žádost PREdistribuce a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5  o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1424/3 a 1920 v k. ú. Řepy pro kabelové vedení elektro NN a telekomunikační vedení realizované na výše uvedených pozemcích v rámci stavby "Víceúčelová hala vč. inženýrských sítí" při ulici Drahoňovského,

2. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1424/3 a 1920 v k. ú. Řepy, s PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 pro podzemní kabelové vedení elektro NN a telekomunikačního vedení realizované v rámci stavby "Víceúčelová hala vč. inženýrských sítí" při ulici Drahoňovského, s tím, že jednorázová náhrada za zřízení služebnosti bude činit 4.185 Kč bez DPH, 

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF