Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000136/2020

Výsledek zadávacího řízení "Údržba hřbitova Řepy - V."

Rada městské části

1. se seznámila

s nabídkami na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Údržba hřbitova Řepy - V." spočívající v komplexním zajištění údržby, kontroly a úklidu hřbitova Řepy,

2. schvaluje

výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Údržba hřbitova Řepy - V." s tím, že vítězem se stala firma ANT SERVICES spol. s r. o.,  Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty, s cenou 16.710 Kč měsíčně za údržbu, kontrolu a úklid hřbitova a 500 Kč měsíčně za kontrolu a úklid WC,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy o dílo,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF