Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000136/2013

Žádost p. Josefa Procházky o příspěvek či sponzorský dar na knížku

Rada městské části

1. se seznámila
se žádostí p. Josefa Procházky o příspěvek či sponzorský dar ve výši 5 000 Kč na knížku
2. schvaluje
p. Josefu Procházkovi dar ve výši 5 000 Kč na výtisky jeho knihy pro potřeby MČ
3. ukládá
OSV informovat žadatele o výsledku jednání

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF