Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000128/2013

Žádost o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 301 prodejna květin a drobného dárkového zboží v přízemí domu čp. 1268 Španielova, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala
žádost XXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X, nájemkyně nebytového prostoru č. 301 - prodejna květin a drobného dárkového zboží v přízemí domu čp. 1268 Španielova ulice a XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX o převod nájemní smlouvy na nebytový prostor na nového nájemce XXXXX XXXXX za účelem provozování prodejny balených krmiv pro domácí zvířata.
2. schvaluje
převod nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 - prodejna (květin a drobného  dárkového zboží) v přízemí, tj. 1. nadzemním podlaží domu čp. 1268, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy z původního nájemce XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXX za účelem provozování prodejny (balených krmiv pro domáci zvířata). Nájemní smlouva bude uzavřena  na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.128,19 Kč/m2/rok. Podmínkou je ukončení vztahu stávajícího nájemce k nebytovému prostoru a vyrovnání případných nedoplatků na nájemném  
3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF