Městská část Praha 17

44. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000120/2020

Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2060 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaném na LV 925

Rada městské části

1. projednala

žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2060 o výměře cca 10 m2 (ostatní dopravní plocha), zapsaných na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

2. souhlasí

s prodejem části pozemku parc. č. 2060 (o výměře cca 10 m2) v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaném na LV 925, společnosti OC Řepy a. s., za účelem vybudování venkovního výtahu, nezbytného pro zásobování provozu nového nájemce ve 4. NP budovy OC Řepy, Makovského 2a, Praha 6 – Řepy,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF