Městská část Praha 17

44. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000119/2020

Souhlas se stavbou "Stavební úpravy RD č. p. 269, ulice Slánská, k. ú. Řepy, Praha 17"

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXX, zastoupeného Atelier Twins s. r. o., Příčná 1348/5, 784 01 Litovel, o souhlas s realizací stavby "Stavební úpravy RD č. p. 269, ulice Slánská, k. ú. Řepy, Praha 17",

2. schvaluje

v souvislosti s realizací stavby "Stavební úpravy RD č. p. 269, ulice Slánská, k. ú. Řepy, Praha 17"

  • vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • uzavření smlouvy ve věci souhlasu městské části Praha 17 s dotčením pozemku parc. č. 366/2 v k. ú. Řepy realizací chodníkového přejezdu
3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF