Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000118/2013

Nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu 1143.2 o vel. 1+k.k. v přízemí čp. 1143 v Makovského ulici, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila
s ukončením nabídkového řízení na pronájem startovacího bytu č.1143.2 vel. 1+k.k. v přízemí domu čp. 1143 v Makovského ulici, Praha 6 - Řepy. 
2. schvaluje

pronájem startovacího bytu č.1143.2 o vel. 1+k.k. v přízemí domu čp. 1143 Makovského ulice paní XXXXXX XXXXXXXX, bytem Nevanova 1033, Praha 6 - Řepy.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, za nájemné ve výši 35,22Kč/m2/měs. Na základě usnesení RMČ č.233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu §686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení.
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF