Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000117/2013

Návrh na odpis pohledávek v hlavní činnosti příspěvkové organizace

Rada městské části

1. projednala
návrh na odpis pohledávek v hlavní činnosti příspěvkové organizace MŠ Laudova 3/1030
2. schvaluje
účetní odpis pohledávek dle přílohy č. 1 s tím, že zvýšené náklady z titulu odpisu pohledávek budou kryty z rezervního fondu příspěvkové organizace
3. ukládá
informovat ředitelku příspěvkové organizace dle bodu 2) tohoto usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF