Městská část Praha 17

44. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000116/2020

Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o změnu ve stanovisku k pronájmu pozemků parc. č. 2056, parc. č. 2058 a parc. č. 1404/20, zapsaných na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Rada městské části

1. projednala

žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o změnu ve stanovisku k pronájmu pozemků parc. č. 2056 (o výměře 92,7 m2), parc. č. 2058 (o výměře 3,1 m2) a parc. č. 1404/20 (o výměře 44,1 m2), zapsaných na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město z důvodu vybudování a provozování zpevněných ploch – parkovacích stání pro krátkodobé parkování návštěvníků obchodního centra OC Řepy,

2. revokuje

usnesení RMČ č. 000220/2019 ze dne 10. 6. 2019,

3. souhlasí

s pronájmem pozemků parc. č. 2056 (o výměře 92,7 m2), parc. č. 2058 (o výměře 3,1 m2) a parc. č. 1404/20 (o výměře 44,1 m2), zapsaných na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, společnosti OC Řepy a. s. za účelem vybudování a provozování zpevněných ploch – parkovacích stání pro krátkodobé parkování návštěvníků obchodního centra OC Řepy,

4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF