Městská část Praha 17

44. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000114/2020

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 22 ks PC" 2020

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženou důvodovou zprávou,

2. souhlasí

se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky "Pořízení 22 ks PC" prostřednictvím elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek - E-ZAK 

3. ukládá

OINF zajistit potřebné,

Zodpovídá:  Oddělení informatiky Termín: 30.04.2020
4. zmocňuje

starostku PhDr. Jitku Synkovou k podpisu výzvy.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky Termín: 10.04.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF