Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000102/2013

Souhlasné stanovisko, následné uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1352/184 ve svěřené správě pro MČ Praha 17, k.ú. Řepy, z důvodu realizace nového vedení dešťové kanalizace pro stavbu "Polyfunkční objekt Reinerova"

Rada městské části

1. projednala
Žádost p. Daniela Daňkovského(na základě plné moci společnosti NETSEA s.r.o.) o souhlasné stanovisko a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z důvodu realizace nového vedení dešťové kanalizace pro stavbu "Polyfunkční objekt Reinerova". Jedná se o pozemek parc.č. 1352/184 ve svěřené správě pro MČ Praha 17, k.ú. Řepy.
2. schvaluje
vydání souhlasného stanoviska, uzavření nájemní smlouvy po dobu realizace nového vedené dešťové kanalizace pro stavbu "Polyfunkční objekt Reinerova" s následným uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 1352/184 se svěřenou správou MČ Praha 17, k.ú. Řepy, lokalita ul. Reinerova. Celková délka věcného břemene činí 23 bm. Jednorázová cena za věcné břemeno činí podle usnesení RMČ P17 č. 15.12 ze dne 11. 5. 2011 celkem 6.000,- Kč bez DPH. Na dobu provádění stavebních prací uzavřít nájemní vztah s MČ Praha 17, kde cena nájmu bude vypočítána podle usnesení RMČ Praha 17 č. 32.42 ze dne 18. 1. 2012. Samotná realizace nepřesáhne 30 dnů. Stavební úpravy budou provedeny na náklady investora a dotčený pozemek bude po skončení prací uveden do původního (řádného) stavu. Bližší specifikace samotné realizace budou uvedeny v nájemní smlouvě. Za zábor veřejné plochy nájemce uhradí správní poplatek stanovený ekonomickým odborem.   
3. ukládá
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit plnění usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje
starostku k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a nájemní smlouvy, případně jejich dodatků. 
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF