Městská část Praha 17

10. jednání Rady městské části

ze dne 13.03.2019

Usnesení

Us RMČ 000093/2019

Žádost SINPPS, s. r. o., Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1338/3 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost SINPPS, s. r. o., Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1338/3 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17, stavbou „Revitalizace rybníku Prasečák v Praze – Řepích“ a souhlas s využitím komunikace ul. Engelmüllerova pro trasu staveništní dopravy,

2. schvaluje

a) uzavření smlouvy ve věci souhlasu MČ Praha 17 s dotčením pozemku parc. č. 1338/3 v k. ú. Řepy stavbou „Revitalizace rybníku Prasečák v Praze – Řepích“ včetně vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

b) vydání souhlasu s využitím komunikace ul. Engelmüllerova pro trasu staveništní dopravy,

3. ukládá

vedoucímu OSOM, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Vladimír Mareš, Pověřený výkonem funkce vedoucího Odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF