Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000089/2020

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 1149/47 v k. ú. Řepy, pro vodovodní přípojku, realizovanou v rámci stavby "Přípojka vody k bytovému domu č. p. 1149/28, Skuteckého 1086/5 v k. ú. Řepy"

Rada městské části

1. projednala

žádost SVJ Skuteckého 1086, 163 00 Praha 6 – Řepy o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „Přípojka vody k bytovému domu č. p. 1149/28 Skuteckého 1086/5 v k. ú. Řepy“ na pozemku parc. č. 1149/47 v k. ú. Řepy,

2. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č.  1149/47 v k. ú. Řepy se Společenstvím vlastníků jednotek Skuteckého 1086, pro vodovodní přípojku, realizovanou v rámci stavby „Přípojka vody k bytovému domu č. p. 1149/28, Skuteckého 1086/5 v k. ú. Řepy“ při ulici Skuteckého s tím, že jednorázová náhrada za zřízení služebnosti bude činit 6.750 Kč bez DPH,

3. zmocňuje

PhDr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF