Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000051/2019

Stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (včetně přeložek)

Rada městské části

1. projednala

návrh výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (včetně přeložek) podle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

2. revokuje

usnesení Rady městské části Praha 17 č. 15.12 ze dne 11. 5. 2011,

3. schvaluje

výši jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (včetně přeložek) podle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, stanovenou

  • částkou dle znaleckého posudku, pokud oprávněná osoba předloží městské části Praha 17 znalecký posudek pořízený na své náklady

  • částkou 280,- Kč za běžný metr, nejméně však 6.750,- Kč bez DPH, pokud oprávněná osoba nepředloží městské části Praha 17 znalecký posudek pořízený na své náklady,

4. ukládá

vedoucí Odboru správy obecního majetku ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usensení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku
Zodpovídá:  Ing. ThDr. PhDr. PhDr. JUDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA, Vedoucí právního oddělení

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF