Městská část Praha 17

39. jednání Rady městské části

ze dne 05.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000045/2020

Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí a údržbě software FLUXPAM 5

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou,

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě SM0800000598 se společností Flux, spol. s r.o.,

3. ukládá

OINF zabezpečit patřičné úkony,

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 14.02.2020
4. zmocňuje

starostku PhDr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF