Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000044/2019

Zadání veřejné zakázky "Dodávka licencí Microsoft Exchange Server"

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávou k návrhu zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky: "Dodávka licencí Microsoft Exchange Server",

2. souhlasí

se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky "Dodávka licencí Microsoft Exchange Server",

3. ukládá

OINF realizovat zadání veřejné zakázky dle bodu 2 tohoto usnesení,

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 28.02.2019
4. zmocňuje

starostku Mgr. J. Synkovou k podpisu výzvy k podání nabídek.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF