Městská část Praha 17

7. jednání Rady městské části

ze dne 30.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000028/2019

Stanovisko ke stavbě "Obnova vodovodních řadů ul. Bělohorská a okolí, P6" na pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8, zastupující Pražskou vodohospodářskou společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, o stanovisko ke stavbě "Obnova vodovodních řadů ul. Bělohorská a okolí, P6" na pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17,

2. souhlasí

s uzavřením smlouvy ve věci souhlasu MČ Praha 17 s realizací stavby "Obnova vodovodních řadů ul. Bělohorská a okolí, P6" na pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy, vč. vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSOM, Bc. Tereze Rytířové, vyrozumět žadatele o stanovisku Rady.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF