Městská část Praha 17

7. jednání Rady městské části

ze dne 30.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000027/2019

Nesouhlas se zvýšením ceny za poskytování služeb a výpověď smlouvy o dílo – grafická úprava a tisk zpravodaje Městské části Praha 17 korporaci Print Production s.r.o.

Rada městské části

1. se seznámila

s žádostí korporace Print Production s.r.o. o navýšení ceny za grafickou úpravu a tisk zpravodaje Městské části Praha 17,

2. nesouhlasí

s žádostí korporace Print Production s.r.o. o navýšení ceny za grafickou úpravu a tisk zpravodaje Městské části Praha 17,

3. ukládá
  1. Právnímu oddělení zpracovat výpověď smlouvy s korporací Print Production s.r.o.,

  2. Kanceláři starostky doručit výpověď do datové schránky uvedené korporace,

  3. Odboru Kancelář starostky provést zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky Grafická úprava a tisk zpravodaje Městské části Praha 17,

 

Zodpovídá:  Ing. ThDr. PhDr. PhDr. JUDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA, Vedoucí právního oddělení Termín: 31.01.2019
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky Termín: 01.02.2019
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky Termín: 28.02.2019
4. zmocňuje

starostku Městské části Praha 17 k podpisu výpovědi smlouvy s korporací Print Production s.r.o.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF