Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000023/2019

Výpůjčka pozemků parcel. č. 1319/1, 1462, 1463 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost MČ Praha - Zličín o souhlas s prodloužením výpůjčky formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pro stavbu "Přemostění Zličín - Řepy" na pozemcích parcel. č. 1319/1, parcel. č. 1462 a parcel. č. 1463 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17,

2. souhlasí

s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pro stavbu "Přemostění Zličín - Řepy" na pozemky parcel. č. 1319/1, parcel. č. 1462 a parcel. č. 1463 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17. Termín realizace stavby je nejpozději do 30. 6. 2019,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce,

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF