Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000021/2019

"Praha 6, Řepy, Na Fialce I - obnova kNN" - Smlouva o zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1504/1, 1409/4, 1142/1 a 921/3 k.ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě, podzemního kabelového vedení NN 1 kV, v rámci stavební akce "Praha 6, Řepy, Na Fialce I - obnova kNN" na pozemcích parc. č.  1504/1, 1409/4, 1142/1 a 921/3 v k. ú. Řepy, se společností PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 273776516,

2. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě, podzemního kabelového vedení NN 1 kV, v rámci stavební akce "Praha 6, Řepy, Na Fialce I - obnova kNN" na pozemcích parc. č.  1504/1, 1409/4, 1142/1 a 921/3 v k. ú. Řepy, se společností PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 273776516,, s tím, že jednorázová náhrada za zřízení služebnosti bude činit 25.750 Kč bez DPH,  

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene, 

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF