Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000015/2019

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městskou částí Praha 17 a společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Rada městské části

1. projednala

návrh  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městskou částí Praha 17 a společností Pražská plynárenská Distribuce a. s. v rámci projektu výstavby Domu s pečovatelskou službou. Jedná se o pozemky parc. č. 19 a 1434 v k. ú. Řepy.

2. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 17 a společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., se sídlem U Plynárny 500 , 145 08, Praha 4, IČO: 27403505. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné, smluvní strany se dohodly na jednorázové finanční náhradě za zřízení věcného břemene ve výši 50,00 Kč /bm. + příslušná sazba DPH

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene , po schválení kompetentními osobami a zároveň  k podpisu Návrhu na vklad do KN

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  na vědomí
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF