Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního komunikačního vedení, na pozemku parc. č. 1360/5 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000014/2019

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního komunikačního vedení, na pozemku parc. č. 1360/5 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1360/5  k. ú. Řepy, pro stavbu "16010-046760 0039/18 PH6, Karlovarská, ČSPHM+KFC,MTS",

2. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1360/5  k. ú. Řepy, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pro stavbu "16010-046760 0039/18 PH6, Karlovarská, ČSPHM+KFC,MTS", za náhradu ve výši stanovené dle usnesení Rady městské části Praha 17, platného ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucím OSOM zajistit plnění usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )