Stavba nazvaná "RVDSL1710_A_A_DEBH1971-DEBH1HR_MET" na pozemcích č.parc. 263, 1431/1 k.ú. Řepy při ul. Žalanského v Praze - Řepích

Městská část Praha 17

5. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000005/2019

Stavba nazvaná "RVDSL1710_A_A_DEBH1971-DEBH1HR_MET" na pozemcích č.parc. 263, 1431/1 k.ú. Řepy při ul. Žalanského v Praze - Řepích

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženým stavebním záměrem spočívajícím v "přemístění stávajícího SR DEBH1971 od obytného domu v ulici K Mostku č.p. 132/32 z důvodu dodání nové technologie VDSL, omezení rušení hlukem, přepojení telekomunikačních kabelů, připojení optickým kabelem na optickou infrastrukturu společnosti CETIN a.s."    

2. souhlasí

s předloženým stavebním záměrem investora Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) a.s.

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )