Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.49
ze dne 10.03.2010

ke zvýšení nájemného za pronájem NP - ateliérů v majetku MČ Praha 17 a úprava minimální částky nájemného u nových pronájmů NP

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh zástupce starostky p. Antonína Kopeckého na zvýšení nájemného za pronájem NP – ateliérů v majetku MČ Praha 17 a úpravu minimální částky nájemného u nových pronájmů nebytových prostor každoročně ode dne 1. 7. o částku odpovídající roční míře inflace oficiálně vykázané ČSÚ za předešlý kalendářní rok

II. SCHVALUJE
návrh na navýšení
1.  minimální částky nájmu u ateliérů v objektech MČ Praha 17, které jsou pronajaty k umělecké činnosti a stanoví její výši na 1044,-Kč/m2/rok bez služeb + valorizace za rok 2009
2.  minimální částky nájmu u ateliérů v objektech MČ Praha 17, které jsou pronajaty jako kanceláře, pracovny, sídla firmy apod. a stanoví její výši na 1080,-Kč/m2/rok bez služeb + valorizace za rok 2009
3.  minimální částky nájemného u nově pronajímaných nebytových prostor ode dne 1. 7. každoročně o částku odpovídající roční míře inflace, oficiálně vykázané ČSÚ za předešlý kalendářní rok

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit změnu přílohy cen k Zásadám postupu při pronájmu nebytových prostor v majetku m. č. Praha 17 s platností od 1. 7. 2010

IV. UKLÁDÁ
panu Antonínu Kopeckému vyzvat nájemce NP - ateliérů, prostřednictvím správní firmy Optimis, s.r.o. aby uzavřeli s městskou částí dodatek k nájemní smlouvě, zvyšující nájemné na částku schválenou pod bodem 2. vedoucímu OSOM předložit bod č. 3 k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF