Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.32
ze dne 25.05.2011

ke zřízení VBř o celkové délce 20,81 m na pozemku parc. č. 1465/4 k. ú. Řepy na podzemní veřejné komunikační sítě UPC

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost UPC Česká republika, a. s. na zřízení VBř  po pozemku dle KN parc. č. 1465/4 v k. ú. Řepy, který je ve správě MČ Praha 17 na podzemní veřejné komunikační sítě UPC.  
       
II. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na podzemní veřejné komunikační sítě UPC po pozemku dle KN parc. č. 1465/4 v k. ú. Řepy, který je ve správě MČ Praha 17 se společností  UPC Česká republika, a. s. se sídlem Závišova 5, Praha 4, zastoupenou na základě plné moci JUDr. Jiřím Maškem – zaměstnancem společnosti SUPTel a. s. Jednorázovou úplatu ve výši ve výši 6.000, - Kč + 1.200, - Kč (20% DPH) tzn. celkem 7.200, - Kč (slovy sedmtisícdvěstěkorun českých) vč. DPH za zřízení věcného břemene uhradí společnost UPC Česká republika, a. s. na účet MČ Praha 17.                                     
       
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.
                                                                                                                               
IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

Tisk Export článku do PDF